เลขาฯ กบข. ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ ปรับโครงสร้างสู่ ESG
ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์, เลขาธิการของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.), ได้นำการลงทุนของ กบข. ไปสู่แนวคิด ESG (Environmental, Social, and Governance) อย่างจริงจัง โดยให้ความสำคัญกับการลงทุนที่สอดคล้องกับหลักการ ESG ทั้งสามมิติ ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม, มิติบุคคลในองค์กร, และมิติความโปร่งใสขององค์กร. กบข. พยายามคัดเลือกหุ้นที่มีมูลค่า ESG ที่ดี และนำไปสู่การตัดสินใจลงทุนที่มีคุณภาพ โดยการลงทุนดังกล่าวไม่ได้มองข้ามเรื่องสิ่งแวดล้อม แต่ต้องทำอย่างจริงจังและมีกรอบการทำงานที่ชัดเจน. กบข. ยังนำหลักการลงทุนแบบรับผิดชอบขององค์การสหประชาชาติมาใช้เป็นกรอบในกระบวนการการลงทุนด้วย นอกจากนี้ กบข. ยังให้ความสำคัญกับการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่มีความรู้ความสามารถด้าน ESG เพื่อสนับสนุนการลงทุนที่ยั่งยืน. อีกทั้ง กบข. ยังทำงานร่วมกับพันธมิตรต่างๆ เช่น บริษัทเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก เพื่อกำหนดข้อมูลสำหรับการตีมูลค่าการลงทุน ESG และใช้ข้อมูลนี้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจด้านการลงทุน. ทั้งหมดนี้เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของกบข. ที่จะเป็นผู้นำและเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดการลงทุนแบบ ESG ของประเทศไทย และเน้นการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนทางการเงินไปพร้อมกับการส่งเสริมความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม​ ประวัติ เลขาฯ กบข. ประวัติ ดร. […]