เลขาฯ กบข. ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ ปรับโครงสร้างสู่ ESG

ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์, เลขาธิการของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.), ได้นำการลงทุนของ กบข. ไปสู่แนวคิด ESG (Environmental, Social, and Governance) อย่างจริงจัง โดยให้ความสำคัญกับการลงทุนที่สอดคล้องกับหลักการ ESG ทั้งสามมิติ ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม, มิติบุคคลในองค์กร, และมิติความโปร่งใสขององค์กร. กบข. พยายามคัดเลือกหุ้นที่มีมูลค่า ESG ที่ดี และนำไปสู่การตัดสินใจลงทุนที่มีคุณภาพ โดยการลงทุนดังกล่าวไม่ได้มองข้ามเรื่องสิ่งแวดล้อม แต่ต้องทำอย่างจริงจังและมีกรอบการทำงานที่ชัดเจน.

กบข. ยังนำหลักการลงทุนแบบรับผิดชอบขององค์การสหประชาชาติมาใช้เป็นกรอบในกระบวนการการลงทุนด้วย นอกจากนี้ กบข. ยังให้ความสำคัญกับการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่มีความรู้ความสามารถด้าน ESG เพื่อสนับสนุนการลงทุนที่ยั่งยืน.

อีกทั้ง กบข. ยังทำงานร่วมกับพันธมิตรต่างๆ เช่น บริษัทเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก เพื่อกำหนดข้อมูลสำหรับการตีมูลค่าการลงทุน ESG และใช้ข้อมูลนี้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจด้านการลงทุน. ทั้งหมดนี้เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของกบข. ที่จะเป็นผู้นำและเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดการลงทุนแบบ ESG ของประเทศไทย และเน้นการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนทางการเงินไปพร้อมกับการส่งเสริมความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม​

ประวัติ เลขาฯ กบข.

ประวัติ ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการ กบข.

การศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาเอก สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2540 - 2545 : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • 2545 - 2551 : บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี จำกัด
 • 2551 - 2557 : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2557 - 2563 : กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
 • 2563 - ปัจจุบัน : เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

ผลงานที่สำคัญ

 • พัฒนากลยุทธ์การลงทุน ESG ของ กบข.
 • ผลักดันกองทุน Thailand ESG Fund
 • เพิ่มสัดส่วนการลงทุน ESG ในพอร์ต กบข.
 • ขับเคลื่อน กบข. สู่เป้าหมายใหม่ มุ่งเน้นการลงทุนอย่างยั่งยืน

รางวัลที่ได้รับ

 • รางวัล "Women in Leadership Award" จากสภาธุรกิจไทย-อเมริกัน
 • รางวัล "Outstanding Woman Leader in Financial Sector" จากเวที Thailand Top CEO Awards 2022

ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินการลงทุนมายาวนาน มุ่งมั่นนำพา กบข. สู่ความยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้กับสมาชิก ควบคู่กับการส่งเสริม ESG